ပြည်ကြီးတံခွန် တရားရုံးမှ ရုံးဝင်းအတွင်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းအတွက် ပေးအပ်သည့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ

ပြည်ကြီးတံခွန် တရားရုံးမှ ရုံးဝင်းအတွင်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းအတွက် ပေးအပ်သည့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ