စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ပေးအပ်သည့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ပေးအပ်သည့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်ခဲ့သောဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာနှင့် ဝင်ငွေခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပါများ