ကျားပြာ ဓားသွေးကျောက်

ကျားပြာ ဓားသွေးကျောက်

OS003
  • 8″ x 2″ x 1″ လိမ္မော်
  • 8″ x 2″ x 1″ အစိမ်း
  • 8″ x 2″ x 1″ ကျားပြာ