25′ ပါ ပျားအုံဇကာ

25′ ပါ ပျားအုံဇကာ

WM003
  • 3’x25ft (10.0kg)
  • 4’x25ft(13.2kg)
  • 5’x25ft(16.8kg)
  • 6’x25ft(19.5kg)