1″ ကွက် 3′, 4′ သံဇကာ 27′ ပါ

1″ ကွက် 3′, 4′ သံဇကာ 27′ ပါ

WM001
  • 1″x3’x27ft (7.5kg)
  • 1″x4’x27ft (10kg)