ညှစ်ခု, ညှစ်ကား, အကောက်, အဖြောက်

ညှစ်ခု, ညှစ်ကား, အကောက်, အဖြောက်

PL015503
  • Inside bent
  • Inside straight
  • outside bent
  • outside straight